Bu Blogda Ara

3 Mart 2012 Cumartesi

BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI


........................................................ LİSESİ
2011 – 2012 ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ DERSLERİ
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi : ....../09/2011
Toplantı yeri : ..................................
Toplantı saati :................
Toplantıya katılanlar:


GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama.
2) Zümre başkanının seçimi.
3) Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması.
4) Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Programlarının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
5) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5,10,36 ve 79. maddeleri ile Ortaöğretim Kurumları
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15,17, 18, 19,20,21 ve 45. maddelerinin okunması.
6) Bir önceki yıl(2010-2011) zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.
7) 2010-2011 eğitim-öğretim yılının değerlendirlmesi
8) Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması,
9) Okul ve çevredeki kaynak araç-gerecin belirlenmesi,
10) Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağının belirlenmesi,
11) Yazılı ve ortak sınav sayının belirlenmesi,
12) Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
13) Sözlü notlarının verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
14) Ödev konuları üzerinde görüşmelerin yapılması,
15) Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.
16) Okul öğrencilerinin YGS ve LYS(Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.
17)Haftalık Ders programında Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinin yeri ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.
18)Düzenlenecek gezilerin tespiti.
19) Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.
20) Dilek ve temenniler.

YAPILAN GÖRÜŞME ve ALINAN KARARLAR:

1)Açılış ve yoklama
Yapılan yoklama neticesinde okulda görevli Biyoloji öğretmenlerinin tamamının toplantıda hazır olduğu görüldü.

2) Zümre başkanının seçimi
Zümre başkanı seçimine geçildi...................................... zümre başkanı olarak seçildi.
3) Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimin Amaçları okunması
Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitimi’nin Amaçları ve Temel İlkeleri, zümre başkanının isteği üzerine, öğretmen .......................................................... tarafından okundu.
1739 sayılı milli eğitim temel kanunu
A-)MADDE1- Bu kanun Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesislerin, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.
B-)Türk Milli Eğitiminin Amaçları(Madde2, Madde3)okundu.
I.Genel Amaçlar
Madde2-Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk Milletinin bütün fertlerini,1.(değişik: 16.06.1983/2842/k/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin millî ahlâkî, insanî manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laîk ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;2.Beden, zihin ahlâk,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetiştirmek;
3.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
II.Özel Amaçlar
Madde3- Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçlarla gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları,genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
C-)Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri (Madde-4,Madde-5,...,Madde-17) okundu.

4) Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Programlarının okunması, üzerinde görüşmelerin yapılması
........................................................ tarafından Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersi programları okunarak biyoloji eğitiminin genel amaçları üzerinde duruldu. Biyoloji ve onun teknolojik uygulamaları; insanların günlük hayatını, toplum ve çevreyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bireyler, her geçen gün biyolojinin, yaşamın anlaşılmasına sağladığı katkıları fark etmektedir. Bu bağlamda;
Biyoloji zümresi olarak amacımız;
Biyolojiyi herkesin severek, zevk alarak öğrenebileceği ve biyolojide herkesin başarılı olabileceğini varsayan Biyoloji Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu biyoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir.
Tüm bireylerin biyoloji okuryazarı olarak yetişmesi için;
Bilimin doğasını anlayan, karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlığının kazandırılması
Özelde biyolojinin, genelde fen bilimlerinin uğraşı alanlarını öğrenerek bilimin kültüre nasıl katkıda bulunduğuna ilişkin bilgileri geliştiren,
Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanan.
Sorumluluk taşıyan bilinçli bir birey olarak bilimsel değerlerin birey, toplum ve çevre açısından önemini fark eder ve bu değerleri özümseyen,
..........................................; Bu amaçları öğrencilerimize kazandırmayı başarmak için öğrencilerimize yerinde övgü yapılmalı, öğrencinin gereksinimleri ve önerileri dikkate alınmalı, onlara güven verilmeli, sevecen eğitim benimsenmeli, iki yönlü iletişim kurulmalı, öğrencilerle birlikte karar verilmesi gerektiğini belirtti.

5)Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5,10,36 ve 79. maddeleri ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15,17, 18, 19,20,21 ve 45. maddelerinin okunması.
............................................ tarafından Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 5.Maddesi (Ortaöğretimde Genel İlkeler),10. Maddesi (Ortaöğretimin Amaçları) 36. Maddesi(Zümre öğretmenler Kurulu), 79. Maddesi (Öğretmenlerin Görevleri ve Sorumlulukları) okunarak tekrar hatırlatmalar yapıldı.
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15.(Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları),17.(Ölçme Değerlendirme)18.(Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar), 19.(Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi), 20.(Ortak Sınavlar), 21(Sözlü Sınavlar ) ve 45.(Sınav Komisyonları) maddeleri okunarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

6) Bir önceki yıl(2010-2011) zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
........................................................... tarafından 2010-2011 öğretim yılında yapılan 3 (Üç) adet zümre toplantısına ait toplantı tutanakları teker teker okundu. Bu toplantılarda alınan kararlar incelendi. Karar alınıp ta uygulanamayan hususların olmadığı görüldü.

7)2010-2011 eğitim-öğretim yılının değerlendirlmesi
................................................;2010-2011 öğretim yılında konuların planlara uygun olarak bitirildiğini söyledi. Planların uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları 2011-2012 öğretim yılının planları hazırlanırken dikkate alınacağını söyledi.
Zümre Başkanı ................................................ söz alarak; yıllık ve ders planı yapılırken 2003/2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “ Eğitim - Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge”nin esas alınmasını istedi.

Biyoloji öğretmenleri zümresi olarak yıllık planlar hazırlanırken;
9. Sınıflarda: Biyoloji 9 derslerinin yıllık planları yapılırken; 2602 sayılı Talim Terbiye Kurulu başkanlığı kararı ile kabul edilen ortaöğretim 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programının esas alınmasına,

ÜNİTELER

K. SAYISI
SÜRE

ORANI
Hücre, Organizma ve Metabolizma
8
28

38,9
Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik
16
28
38,9
Bilinçli Birey – Yaşanabilir Çevre
7

16

22,2

Toplam
31
72
100

10. Sınıflarda: Biyoloji 10 derslerinin yıllık planları yapılırken; 2610 sayılı Talim Terbiye Kurulu başkanlığı kararı ile kabul edilen ortaöğretim 10. sınıf biyoloji dersi öğretim programının esas alınmasına,

ÜNİTELER

K. SAYISI
SÜRE

ORANI
Canlılarda Enerji Dönüşümü
14
30
41.7
Hücre Bölünmesi ve Üreme
12
20
27.8
Ekosistem Ekolojisi
8
22
30.5
Toplam
34
72
100


11. Sınıflarda: Biyoloji 11derslerinin yıllık planları yapılırken; 2617sayılı Talim Terbiye Kurulu başkanlığı kararı ile kabul edilen ortaöğretim 11. sınıf biyoloji dersi öğretim programının esas alınmasına,

Metin Kutusu: ÜNİTELER K. SAYISI SÜRE
 ORANI
Bitki Biyolojisi 27 39 36.1 
Kalıtım, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji 20 45 41.7 
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 10 24 22.2 
Toplam 57 108 10012. Sınıflarda: Biyoloji 12 derslerinin yıllık planları yapılırken; 2617sayılı Talim Terbiye Kurulu başkanlığı kararı ile kabul edilen ortaöğretim 11. sınıf biyoloji dersi öğretim programının esas alınmasına,

BÖLÜM NO
BÖLÜM ADI
D.SAATİ
I
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
30
II
GENETİK BİLGİ TAŞIYAN MOLEKÜLLER
18
III
KALITIM
27
IV
POPULASYON GENETİĞİ
15
V
BİYOTEKNOLOJİ ve GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
18

TOPLAM
108


............................................., ünitelendirilmiş yıllık ders planları yapılırken bu zamanlamaya uyulmasını ancak üniteler için verilen ders saatleri öğretmen tarafından şartlara göre ±%10 oranında değiştirilerek uygulanabilir dedi.

8)Atatürk inkılâp ve ilkelerinin öğretim esasları üzerinde görüşmeler yapılması,
Zümre öğretmenleri olarak, yıllık ve ders planların hazırlanmasında ve konuların işlenişinde Atatürkçülük konularına yer verirken aşağıda belirtilen emirlere titizlikle uyulacağı ifade edildi.
2104, 2488 Tebliğler dergileri uyarınca derslerimizde;
a. Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçîn Sınır Yoktur" özdeyişinin, günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.
b. Yine Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.
c. Atatürk'ün Bilim ve Fende, Fen 'in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki "Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır. " şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.
ç. Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne, dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.
d. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının, 0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.
e. Osmanlılar döneminde kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır, pratik metrik sistemin, gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk'ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.

Planlara aktarılmamasına rağmen, önemli gün ve haftalarda ve yeri geldikçe günün önemini belirten kısa konuşmaların yapılmasına karar verildi.

9)Okul ve çevredeki kaynak araç-gerecin belirlenmesi,
Okuldaki araç-gereç ve okul kütüphanesindeki yardımcı kitap durumu üzerinde duruldu. Sınıflardaki bilgisayar ve projeksiyon aletlerinden görsel açıdan mümkün olduğunca yararlanılması gerektiği vurgulandı.

10)Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağının belirlenmesi,
Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağı belirlendi. Bunlar;
-Hücre, Organizma ve Metabolizma ünitesi içerisindeki İnorganik ve Organik Bileşikler konuları işlenirken Kimya zümresi ile,
-Solunum, Sindirim ve Boşaltım sistemleri konularında Kimya zümresi ile,
-Canlılarda Enerji Dönüşümü Ünitesinde Fizik ve Kimya zümreleri ile,
-Kalıtım, Populasyon Genetiği Ünitesinde Matematik zümresi ile işbirliğine gidilecektir.
-Fotosentez olayında ışıkla ilgili ve göz, kulak konularında fizik öğretmeniyle işbirliğine gidilecektir.
-Hücre zarından madde geçişi konusunda fizik öğretmeniyle işbirliğine gidilecektir.
-Sağlık bilgisi dersinde ergenlik dönemi özellikleriyle ilgili rehber öğretmeni ile işbirliğine gidilecektir.
- Canlıların sınıflandırılması ve biyoçeşitlilik ünitesinde ve Ekoloji üniteleri ile ilgili olarak coğrafya öğretmenleri ile işbirliğine gidilecektir.
Belirli Gün ve Haftalarda gerek duyuldukça tarih dersi öğretmenleriyle görüş alışverişi yapılmalıdır.

11)Yazılı ve ortak sınav sayının belirlenmesi,
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 15/f maddesi zümre başkanı tarafından okundu. Bu
madde esas alınarak haftalık ders saati 1-2 olan dersler için en az 2 sınav, 3 olanlar için 3 sınav yapılmasına karar verildi.
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 20.maddesi ...................................................... tarafından okundu. Bu madde gereği Biyoloji 9,10,11ve 12 ve Sağlık Bilgisi derslerinin son yazılıların ortak yapılmasına ve bu ortak sınav uygulamasında da adı geçen yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen esaslarına titizlikle uyulmasına karar verildi.

12) Yazılı sınavlar ve yazılı sorularının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
Yazılı sınavlarla ilgili olarak Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 18-19. maddeleri okundu.
Bu maddelerdeki esaslar dikkate alınarak:
Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esas olduğu için eğer bunun aksine bir durum olduğunda okul yönetiminden uygunluk onayı alınmasına,
Yazılı sınav zamanının, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına,
Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresinin bir ders saatini aşmamasına,
Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda 10 soru sorulmasına,
Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesinin esas alınmasına,
Soruların değişik yorumlara açık olmayacak biçimde ve öğrencilerin tümü tarafından doğru anlaşılabilir olmasına,
Kitaplarından alınan soruların çoğu zaman hatırlamayı ölçtüğü oysa öğrenmenin esas amacının ileri basamaktaki zihin yeteneklerini geliştirmek olduğundan, soruların ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamasına,
Ezberlenecek cevapları yoklayan sorular yerine, bilgilerin yorumunu ve yeni durumlara uygulanmasını gerektiren sorular tercih edilmesine; genel sorular yerine, aynı konuda daha özel ve kısaca cevaplandırılabilecek sorular sorulmasına,
Sorulara sınırlı cevap istenmesine, güçlük derecelerinin amaca uygun olmasına ve soruların birbirinden bağımsız cevaplandırılmalarına,
Sınavlardan önce mutlaka cevap anahtarı hazırlanmasına, üzerinde detaylı puanlama yapılmasına ve puanlama yapılırken, kesinlikle buçuklu puan verilmemesine,
Sınav sorularının imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılmasına ve toplanmamasına,
Yazılıların en geç 15 gün içerisinde okunup öğrencilere duyurulmasına; öğrencilerin çoğunluğu başarısız ise, sınavın tekrarlanmasına ve bu sınavlarda öğrencinin aldığı en yüksek notun geçerli olmasına,

13)Sözlü notlarının verilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde görüşmeler yapılması.
  Sözlü sınavlarla ilgili olarak Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 21.maddesi okundu.
Bu maddede belirtilen esaslar doğrultusunda:
Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmamasına,
Bir dönemde öğrencilere iki sözlü sınav puanı verilmesine,
Sözlü puanı verilen öğrenciye sonucun anında bildirilmesine,
Öğrenci etkinliklerinin kesinlikle (-), (+) ve bunlara benzer diğer sembol ve işaretlerle değerlendirilmemesine, bunların yerine sözlü notu verilmesine,
Sözlü notu verilmesi için dönem sonlarının beklenmemesine, karar verilmiştir.

14)Ödev konuları üzerinde görüşmelerin yapılması,
Biyoloji öğretmeni ...................................................... tarafından,27.11.1989/2300 ve 9.12.1991/2348 ek 2428 sayılı Tebliğler dergisinde yer alan “İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkındaki yönetmeliğin, yıllık ödevler ile ilgili hususları okundu.
Biyoloji öğretmenleri olarak birden fazla dersten ödev almak isteyen öğrencilerin isteklerine imkanlar ölçüsünde bakmaya karar verilmiştir.
Yıllık ödevlerin Ekim ayının ilk haftasında verilmesine ve Nisan ayının son haftasında toplanmasına karar verilmiştir.
Yıllık ödevlerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslara göre puanlama yapılmasına karar verilmiştir.


1
Ödev h. planı yapması ve uygulama
 10
2
Ödeviçin gerekli bilgi,doküman kul.
 10
3
ödevi bizzat yapması ve çabası
 10
4
ders öğretmeni ile diyalog kurması
 10
5
Kaynak kişilerle kurabilme yeteneği
 10
6
Ödevin doğru ve kullanabilirlik der.
 10
7
Ö.yazım kural.vedersin özel kural.uygun.
 10
8
Düzgün ifade kullanma
 10
9
Ödevin özenle yapılması
 10
10
Ödevin zamanında teslimi
 10

TOPLAM
 100

Biyoloji Zümre Öğretmenleri olarak 2010-2011Öğretim yılında okulumuzda okutulmakta olan aşağıdaki Biyoloji derslerinden verilecek olan ödev konuları aşağıdaki gibi olmasına ve öğrenci ve öğretmenin isteğiyle bunların dışında da ödev konusu belirlenebilinmesine karar verilmiştir.
BİYOLOJİ 9 :

1. Enzimlerin günlük hayatımızdaki kullanım alanlarının araştırılması ve bu kullanıma yönelik uygulamalı bir çalışma
2. Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarının araştırılması
3. Lizozom faaliyetlerinin canlı metabolizmasına etkilerine örnekler verilmesi
4. Marketlerde satılan gıdalarda koruyucu, renk ve kıvam artırıcı maddelerin tespiti ve bu maddelerden en az birinin kullanım sıklığı, insan sağlığı üzerine olası etkilerinin araştırılması
5. Vücut ısısının aşırı yükselmesi veya düşmesinin vücut faaliyetlerine etkisinin araştırılması
6. Günümüzde kanser hastalığına yakalanan insan sayısı artışının olası sebeplerinin araştırılması
7. Seçilen bir kanser türünün nedenleri, görülme sıklığı ve tedavisinin araştırılması
8. Sağlık alanında büyük önemi olan bir buluşun (penisilin gibi) hikâyesinin araştırılması
9. Günümüzde uygulanan kültür mantarı yetiştiriciliğinin araştırılması ve sunulması
10. Bitkilerin teknolojide kullanım alanlarının araştırılması ve sunulması
11. Atıkların geri dönüşümü ve geri dönüşümün biyolojik ve ekonomik boyutunun araştırılması
12. Okul, mahalle veya evde “geri dönüşüm” fikrini hayata geçiren uygulamalı çalışma örneklerinin (geri dönüşüm için gerekli propaganda, toplama kutularının oluşturulması, atıkların tasnif edilmesi, bunların ilgili yerlere taşınması, bu konularda resmî makamlarla yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler vb.) araştırılması
13. Kök hücrelerin nereden ve nasıl elde edildiğinin ve kullanım alanlarının araştırılması
14. Tarımda, biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin ve bunun çevre üzerindeki etkilerinin araştırılması
15. Tarımda, biyolojik, kimyasal veya fiziksel mücadele yöntemlerinden herhangi birinin olası etkilerini ortaya koyan bir deney tasarımı yapılması ve uygulanması
16. Dünyada hızla artan obezitenin nedenleri ve olası sonuçlarının araştırılması ve sunulması
17. Okul kantinlerinde sık tüketilen besin maddelerinin kalori-besin değeri vb. ölçütler açısından analizi, dengeli beslenme ve obezitedeki rollerinin araştırılması
18. Kimyasal gübrelerin osmoz ve turgora etkilerinin araştırılması
19. Pestisidlerin zirai mücadelede nasıl ve neden kullanıldığının araştırılması (Pestisidlerin kullanımı konusunda yakın bölgede yaşayan çiftçilerin görüşlerinin alınması)
20. DNA testinin kullanım alanlarının araştırılması ve sunulması

BİYOLOJİ 10 :

1.    Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj, rapor ve sunu çalışmaları yapılması
2.    Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması
3.    Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması
4.    Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi
5.    Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması
6.    Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması
7.    Yakın çevresinde ve ülkemizdeki nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi
8.    Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi
9.    Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması
10.                       Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması
11.                       Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması
12.                       Türkiye’de erozyonun boyutları, nedenleri, ekolojik etkilerinin araştırılması, bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi
13.                       Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi
14.                       Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması
15.                       Ulusal ya da uluslararası düzeyde bir başka okul ya da grupla çevreye ilişkin web tasarımı, paylaşımı ve sunumunun hazırlanması
16.                       Yerel çevre sorunlardan herhangi birisine ilişkin olarak belediye, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü vb. resmî kurumlarla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bu sorunların çözümü için iş birliği yapılması
17.                       Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından (biyomas, rüzgâr, güneş vb.) herhangi birisinin uygulanabilmesine yönelik olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konması
18.                       Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması
19.                       Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması
20.                       Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımı ve paylaşılması
21.                       Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak, yerel ve ulusal etkilerinin irdelemesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için olası çözüm önerileri getirilmesi
22.                       Türkiye’deki çevre sorunlarına ilişkin; NASA, BM, AB, üniversite, STK vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması
23.                       Bir yerel ürünün alternatif değerlendirme yollarının araştırılması

BİYOLOJİ 11 :
1.    Çevre sorunları ve bunların çözümüne ilişkin toplum bilincinin ortaya çıkarılmasına yönelik röportaj, rapor ve sunu çalışmaları yapılması
2.    Bitki büyümesinde hormonların etkisinin araştırılması
3.    Tarımsal üretimde kullanılan bazı tahıl türlerinin sonbaharda ekilme nedenlerinin araştırılması
4.    Tohumun çimlenmesinde mevsimsel değişimin etkisinin irdelenmesi
5.    Tohumlarda hastalıklara direnç ile ilgili olarak yapılan biyoteknolojik çalışmaların araştırılması
6.    Bitkisel hormonların ya da gübrelerin bilinçsiz kullanımının olası sonuçlarının araştırılması
7.    Yakın çevresinde ve ülkemizdeki nesli tükenme tehlikesi gösteren türlerin korunmasına yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilmesi
8.    Hassas ekosistemlerin araştırılması ve korunmasına yönelik öneriler geliştirilmesi
9.    Doğal ve insan kaynaklı etkilerin bazı özel yaşam alanlarında bulunan canlılar üzerine etkilerinin araştırılması
10.                       Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin araştırılması
11.                       Sivil toplum kuruluşlarının doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerinin sorgulanması
12.                       Türkiye’de erozyonun boyutları, nedenleri, ekolojik etkilerinin araştırılması, bireysel ve iş birliğine dayalı çözüm önerileri üretilmesi
13.                       Günlük hayatta kullanılan çeşitli ürünlerin çevre dostu olup olmaması yönünden değerlendirilmesi
14.                       Yaşadığı ortamda enerji kaynaklarının ekonomik düzeyde kullanabilmesine ilişkin bir model tasarlanması
15.                       Ulusal ya da uluslararası düzeyde bir başka okul ya da grupla çevreye ilişkin web tasarımı, paylaşımı ve sunumunun hazırlanması
16.                       Yerel çevre sorunlardan herhangi birisine ilişkin olarak belediye, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü vb. resmî kurumlarla ya da sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) bu sorunların çözümü için iş birliği yapılması
17.                       Türkiye’nin enerji sorununun çözümüne yönelik olarak alternatif enerji kaynaklarından (biyomas, rüzgâr, güneş vb.) herhangi birisinin uygulanabilmesine yönelik olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konması
18.                       Türkiye’de nükleer enerjinin kullanılmasının ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan avantaj ve dezavantajlarının poster olarak hazırlanması
19.                       Biyolojik savaş ajanlarının ve etkilerinin araştırılması
20.                       Yerel veya bölgesel endemik bir türün seçilerek tanıtım ve korunmasına ilişkin web tasarımı ve paylaşılması
21.                       Küresel ısınmanın olası sonuçlarını dikkate alarak, yerel ve ulusal etkilerinin irdelemesi ve bu bağlamda elli yıl sonrasının Türkiye’si için olası çözüm önerileri getirilmesi
22.                       Türkiye’deki çevre sorunlarına ilişkin; NASA, BM, AB, üniversite, STK vb.’nin çalışma raporlarının incelenmesi ve yorumlanması
23.                       Bir yerel ürünün alternatif değerlendirme yollarının araştırılması
24.                       Protein sentez şeması
25.                       Mendel ilkelerinin tablosu
26.                       Eksik baskınlık ile ilgili çevremizdeki örneklemeler
27.                       Kromozom mutasyonları nasıl oluşur?
28.                       Ayrılmama sonucu oluşan hastalıklar
29.                       Bir hastanede doğan çocuklarda fenilketonüri hastalığının araştırılması

BİYOLOJİ 12:
1.    Karbonhidrat sentezinde ışığın etkisi
2.    Karbonhidrat sentezinde kullanılan hidrojen kaynakları
3.    Solunum ile fotosentez arasındaki ilişki
4.    Protein sentez şeması
5.    Mendel ilkelerinin tablosu
6.    Eksik baskınlık ile ilgili çevremizdeki örneklemeler
7.    Kromozom mutasyonları nasıl oluşur?
8.    Ayrılmama sonucu oluşan hastalıklar
9.    Bir hastanede doğan çocuklarda fenilketonüri hastalığının araştırılması

9. Sınıf Sağlık Bilgisi Dersi Ödev Konuları :
1.    Doğal afetlerin insanların ruh sağlığına etkileri
2.    Alkolik kişilerin ülke ekonomisine zararları
3.    Mantar zehirlenmelerinin tanı ve tedavileri
4.    Büyümeyi gerekli kılan davranışsal ve çevresel etkenler
5.    15-17 yaş arasındaki gençlerin davranışsal ve fiziksel gelişimleri
6.    İstanbul’daki bulaşıcı hastalıklar
7.    Aile planlamasının ana ve çocuk sağlığı açısından önemi
8.    Sağlığa zararlı alışkanlıklar
9.    İlkyardım ve ilkeleri
10.                       Kuş Gribi
11.                       Kırım Kongo Kanamalı hastalığı


15) Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi.
................................................., Öğrenci başarısın artırmak için:
Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına;
Konu anlatılırken basit ve günlük kelimeler kullanılmasına;
Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin,
öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç
çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik
olmasına;
Derslere başlamadan önce, dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine;
konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun
seçilmesine ve derslere günlük plânı ile hazırlıklı girilmesine;
Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç - gereçlerin
tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağı öğrencilere açıklanmasına;
İşlenecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu
arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan kararlara uyulmasına;
Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü
notu verilmesine;
Öğrencilerin Türk dilini sevmesine, Türk dilini kullanmada kendine ve milletine güven
duymasına, milli duyguların gelişmesine önayak olunmasına;
Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına.
Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak,
genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine; ızdırap korku ve
endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın
ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında
Beyin Fırtınası” ve Problem Çözme” metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirilirken de bir özetleme yapılmasına;
Yazı tahtasını kullanırken; tahtayı nasıl kullanacağının önceden plânlanmasına, yazılan
şeylerin önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımların
renkli tebeşirle yazılmasına, çizimlerin araç-gereç kullanılarak yapılmasına;
Öğrencilerden ..Öğrendim” ve ..Merak ediyorum” ifadelerine cevap vermelerinin istenmesine;
Amaçla araç arasında denge kurulmasına;
• “Sen ...” in suçlayıcı, “ Ben...” in savunucu ve “Sen-Benin ise kavga çıkarıcı olduğu için öğrencilerle savunucu iletişim kurulmamasına; dikkat etmeliyiz dedi.

Mahmut ŞİMŞEK tarafından aşağıdaki konular vurgulandı ve karara bağlandı. “Prensiplerimizi ilk dersten koymalıyız. Ayrıca bu derste(ilk derste) öğrencilere bu derse nasıl çalışmaları gerektiği de anlatılmalıdır.
Başarıyı artırmak için derslerimizi aşağıdaki üç ana bölümde işlemeliyiz.
Sınıf ortamında eğitim öğretim üç ana bölümde yerine getirilir.
ñ   Dersin başlangıcında meydana getirilecek faaliyetler
ñ   Konunun işlenmesi
ñ   Sonuç davranışları ve değerlendirme.
.....................................; Ders bitiminde öğrencileri ezbercilikten kurtarmak için yoruma dayalı sorular sorarak düşünmeye sorgulamaya neden-sonuç ilişkisini kurmaya zorlamalıyız. Başarıyı ödüllendirmeliyiz. Not ortalamasındaki artış ödüllendirilmelidir. Bir sonraki ders için mutlaka dersin bitiminde ödevler verilmelidir.

...........................................; Öğrenci-veli-idare öğretmen görüşmelerinin geliştirilmesi, sınıf dışı etkinlikler, geziler yapılması ve öğrencilere verilen danışmanlık hizmetleriyle öğrenci başarısını üst düzeye çıkarabiliriz

16)Okul öğrencilerinin YGS ve LYS(Biyoloji Dersleri) başarı durumunun görüşülmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin belirlenip kararlaştırılması.
Okulumuzun YGS başarısı......................................................................................................................

 

YGS ve LYS başarılarını arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması karara bağlandı.
ñ   Okula ve derse devamının sürekliliğin sağlanması
ñ   Okul – dershane işbirliğinin geliştirilmesi
ñ   Sınav sonuçlarının öğrenci ile birlikte değerlendirilmesi
ñ   Motivasyon programlarının yapılması
ñ   Eksik kalan konuların tamamlanması için planlamanın yapılması ve kontrol edilmesi
ñ   Anlatılan konularla ilgili bol test sorusu çözülmesi
ñ   Mutlaka kaynak kitapların takip edilmesi
ñ   Derse günlük çalışma alışkanlığının kazandırılması
ñ   Sorunların giderilmesi için rehberlik servisi ile işbirliğinin yapılması
ñ   Deneme sınavlarına katılımının ciddiye alınmasının sağlanması
ñ   Mesleklerle ilgili bilgilendirilmenin yapılması
ñ   Hedef çizelgeleri oluşturulmalı
ñ   Üniversite gezileri yaptırılmalı
ñ   Ailenin aktif olarak işe sokulması

17)Haftalık Ders programında Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinin yeri ve derslerin programda dağılımının görüşülmesi.
 ...................................................... tarafından, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7. maddesi (Ders süresi ve günlük çalışma saatleri)okundu.
Haftalık Ders programında biyoloji derslerinin yeri ve derslerin programda dağılımı görüşüldü. Konu bütünlüğünün bozulmaması, laboratuar çalışmalarının aksamaması ve ders verimliliğinin artırılması amacıyla Biyoloji derslerinin imkânlar ölçüsünde art arda programda yer verilmesine karar verildi

  18)Laboratuar kullanımının ve deney araç gereçleri kullanımının görüşülmesi.
...........................................; Deneyler; öğrencide derin izler, somut uzun süre kalıcı yaşantılar sağlar. Yaratıcılığı teşvik eder. Problem çözme yeteneğinin gelişmesine yardımcı olur. Kişinin merak ve araştırma duygunun ön plana çıkmasına yardımcı olacağı mümkün olduğunca derslerimizi deneyli işlememiz gerektiğine değindi
...................................................; Sınıf ortamında yapılabilecek basit deneyler sınıflarda yapılmalıdır. Biyoloji laboratuarı kullanılmalı, var olan cd’ler ve yeni temin edilecek cd’ler öğrencilere izletilmeli, bilgisayarlardan internetten TÜBİTAK ve diğer bilimle ilgili gelişmeler takip edilmelidir. Böylece öğrencilerin yaparak yaşayarak derslerini takip etmeleri, beş duyu organlarına hitap edilerek daha iyi öğrenmeleri ve öğrendiklerini uzun süre unutmamaları bilgi teknolojisini yerinde kullanma, bilgiye ulaşma becerilerini artırmalıyız. dedi 
..................................................; Öğrencilerin biyoloji dersine ilgisini arttırmak ve bu dersi sevdirerek anlamlı öğrenmelerini sağlamak için pratik çalışmaların yapıldığı laboratuarlar büyük önem arz etmektedir. Laboratuarlar, gözlem yaparak, düşünerek, fikir üreterek ve verileri yorumlayarak bilgilerin yapılandırıldığı, yaratıcılık ve keşfetme becerilerinin geliştirildiği heyecan verici bir öğrenme ortamı olarak düzenlenmelidir.
19)Dilek ve temenniler.
  Zümre Başkanı ...............................................; yukarıda konuşmalardan sonra, gündem maddelerinde başka görüşülecek konunun bulunmaması nedeniyle, başarılı bir zümre toplantısı yapıldığını; bu toplantının okulumuza, Türk Milli Eğitimine hayırlı olmasını dileyerek, teşekkür edip toplantıyı sona erdirmiştir....../09/2011
Uygundur. 
..............................
                                                           Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder